Algemene voorwaarden Lifefullness Valley

Artikel 1 – Definities

1.1 Lifefullness Valley: In deze algemene voorwaarden is “Lifefullness Valley" de benaming voor opleidingen en coaching die vallen onder de beroepsactiviteiten van 'Guy Wauters'.

1.2 Diensten: opleidingen en coaching binnen de activiteiten van Lifefullness Valley

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Lifefullness Valley en op alle met Lifefullness Valley gesloten overeenkomsten.

2.2 Lifefullness Valley is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

 

Artikel 3 –Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Lifefullness Valley zijn vrijblijvend en kunnen binnen drie werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen Lifefullness Valley en de klant komt tot stand na schriftelijk akkoord of betaling.

 

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling gebeurt bij boeking van de diensten en volgens de beschreven factuurvoorwaarden.

  

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, ontwikkelingen, teksten, designs en afbeeldingen van Lifefullness Valley komen toe aan Lifefullness Valley. 

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Lifefullness Valley is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van zijn deelnemers en klanten, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten.

 

Artikel 7 - Overmacht

7.1 Indien Lifefullness Valley door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De deelnemers of klanten hebben in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 8 – Privacy

8.1 Lifefullness Valley respecteert de privacy van zijn klanten en leden. Lifefullness Valley zal de persoonsgegevens van zijn klanten en leden verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Lifefullness Valley, www.lifefullness.be, is in te zien. De klanten en leden stemmen in met deze verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

9.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
9.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Hasselt bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

9.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.